Ελλάδα
  |   Βοήθεια

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2023

Επίσημη σελίδα της Avon
H Avon εφιστά την προσοχή των καταναλωτών σε ιστότοπους, σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα, όπου τρίτoι χρησιμοποιούν σήματα της Avon ή αναφέρουν ότι πωλούν προϊόντα Avon χωρίς σχετική άδεια. Για αγορές προϊόντων, ενημερωθείτε από τις επίσημες σελίδες Avon.

Η ιστοσελίδα αυτή (συμπεριλαμβανομένων και οποιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης ιστοσελίδας και εν γένει των παρεχόμενων Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω, που θα καλούνται στο εξής χάριν συντομίας «SITE ΤΗΣ AVON») λειτουργεί υπό την ευθύνη της AVON COSMETICS (GREECE) Ε.Π.Ε. (στο εξής χάριν συντομίας «AVON», «εμείς», «μας»). Παρέχουμε στους χρήστες πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες που αφορούν την AVON και τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου οπτικο-ακουστικού υλικού, εικόνων, forum, κειμένων, δεδομένων και άλλου σχετικού περιεχομένου και υπηρεσιών (στο εξής αποκαλούμενων συνολικά οι «Υπηρεσίες»). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης (εφεξής η «Σύμβαση») προτού χρησιμοποιήσετε το SITE ΤΗΣ AVON. Χρησιμοποιώντας το SITE ΤΗΣ AVON αποδέχεστε τους όρους της Σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το SITE ΤΗΣ AVON. Επίσης, χρησιμοποιώντας το SITE ΤΗΣ AVON, δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών ή, στην αντίθετη περίπτωση, ότι έχετε λάβει την απαιτούμενη άδεια των γονέων ή κηδεμόνων σας για τη σύναψη της Σύμβασης. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 18 ετών και δεν έχετε λάβει την απαιτούμενη άδεια των γονέων ή των κηδεμόνων σας για τη σύναψη της Σύμβασης, δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το SITE ΤΗΣ AVON.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους όρους της Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση μας, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τους χρήστες με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάρτησης της τροποποιημένης Σύμβασης στο SITE ΤΗΣ AVON. Mπορείτε να δείτε την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της Σύμβασης στο πεδίο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στο πάνω μέρος της σελίδας. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το SITE ΤΗΣ AVON μετά την τροποποίηση των Όρων, τότε αποδέχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις. Τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις των Όρων δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ όσον αφορά σε τυχόν διαφορές που θα έχουν ανανκύψει πριν από την ημερομηνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις των Όρων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το SITE ΤΗΣ AVON. Μπορούμε οποτεδήποτε να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τη χρήση μέρους ή ολόκληρου του SITE ΤΗΣ AVON ή ακόμη και να παραιτηθούμε από την εφαρμογή όρων σχετικών με χρεώσεις για τη χρήση του SITE ΤΗΣ AVON ή να δώσουμε ευκαιρίες ή προσφορές σε ορισμένους ή όλους τους χρήστες του SITE ΤΗΣ AVOΝ, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τους σκοπούς της Σύμβασης οι παρακάτω όροι έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:
• «Αίτηση Εγγραφής Μέλους AVON»: η αίτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων όρων που επισυνάπτονται σε αυτήν, μεταξύ της AVON και των Ανεξάρτητων Μελών AVON, δυνάμει της οποίας έγινε η εγγραφή (τοποθέτηση) Μέλους AVON.
• «Ανεξάρτητο Μέλος AVON»: όποιος (α) έχει αποδεχθεί την τοποθέτησή του ως Μέλους, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Μέλους AVON και (β) παραμένει ενεργό Ανεξάρτητο Μέλος AVON μέχρι και σήμερα.
• «Κατάστημα Μέλους AVON»: το προσωπικό ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργούν τα Ανεξάρτητα Μέλη ΑVON κατόπιν σχετικής άδειας της AVON μέσω του SITE ΤΗΣ AVOΝ, οποιουδήποτε παρεπόμενου ιστοτόπου και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών των ιστοτόπων.

Εάν είστε ήδη Ανεξάρτητο Μέλος AVON, αποδέχεστε ότι η χρήση του SITE ΤΗΣ AVOΝ υπόκειται όχι μόνο στους όρους της παρούσας Σύμβασης, αλλά και στους όρους που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Εγγραφής και σε τυχόν πολιτικές της AVON ή σε άλλες σχετικές οδηγίες (συμπεριλαμβανομένων, αν έχετε δικό σας κατάστημα Μέλους AVON, των Όρων Χρήσης για Μέλη).

1. Περιεχόμενο που αναρτούν τα Ανεξάρτητα Μέλη AVON
Τα Μέλη της AVON είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες της AVON και ως τρίτα μέρη δεν έχουν ουδεμία άλλη σχέση με την AVON ή τις μητρικές, θυγατρικές ή εν γένει συνδεδεμένες επιχειρήσεις της AVON (συνοπτικά «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις ΑVON»). Η AVON σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις δηλώσεις, τις πράξεις ή τις παραλείψεις των Ανεξαρτητων Μελών AVON, είτε αυτές γίνονται μέσω του SITE ΤΗΣ AVOΝ ή σχετίζονται με αυτό είτε γίνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Χωρίς αυτό να περιορίζει την εφαρμογή των ανωτέρω, παρόλο που η AVON ενδέχεται να παρέχει στα Μέλη μέσα ή εργαλεία (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υποστήριξης για τη δημιουργία του προσωπικού online καταστήματος που περιλαμβάνει τα σήματα και το περιεχόμενο της AVON και που ενδέχεται να περιλαμβάνει URLs εν όλων ή εν μέρει κοινά με αυτά του SITE ΤΗΣ AVOΝ), αποδέχεστε ότι η AVON και οι λοιπές Συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν ελέγχουν ούτε ευθύνονται για κείμενα, εικόνες ή άλλο υλικό ή πληροφορίες που αναρτούν τα Ανεξάρτητα Μέλη της AVON στο SITE ΤΗΣ AVOΝ ή στα προσωπικά online καταστήματά τους. Επίσης, αποδέχεστε ότι η AVON και οι λοιπές Συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν ελέγχουν ούτε ευθύνονται για οποιαδήποτε παραμετροποίηση κάνουν τα Ανεξάρτητα Μέλη της AVON στο SITE ΤΗΣ AVON ή στις προσωπικές σελίδες τους, ή για οποιουδήποτε είδους υλικό σας προωθούν τα Μέλη. Οι ως άνω πληροφορίες, υικό και παραμετροποιήσεις αναφέρονται συνοπτικά εφεξής ως «Υλικό των Ανεξάρτητων Μελών της AVON».
Η AVON και οι λοιπές Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (α) δεν λαμβάνουν κανενός είδους μέτρα προκειμένου να ελέγξουν την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του Υλικού των Ανεξάρτητων Μελών της AVON ή οποιουδήποε άλλου υλικού σας προωθούν τα Μέλη, ούτε (β) εγγυώνται ως προς την ασφάλεια των επικοινωνιών σας με τα Μέλη στο πλαίσιο της χρήσης του Υλικού των Ανεξάρτητων Μελών της AVON (όπως για παράδειγμα τους συνδέσμους email που αναρτούν τα Μέλη). Επίσης, η AVON και οι λοιπές Συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν εγγυώνται με κανένα τρόπο ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ή τις σχετικές πρακτικές των Μελών.

2. Πληροφορίες που γνωστοποιείτε μέσω του SITE ΤΗΣ AVON
Oι πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω του SITE ΤΗΣ AVON υπόκεινται στην Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου της AVON. Όσον αφορά στις προσωπικές σας πληροφορίες που γνωστοποιείτε σε τρίτα μέρη σχετικά με τη χρήση του SITE ΤΗΣ AVON (για παράδειγμα μέσω εφαρμογών Τρίτων Μερών, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 12 κατωτέρω) παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι (α) η ως άνω συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση δεδομένων θα υπόκειται στους αντίστοιχους όρους της σχετικής Πολιτικής των Τρίτων και όχι στους Όρους της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της AVON και (β) δεν υπέχουμε ουδεμία ευθύνη όσον αφορά στις πρακτικές συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης δεδομένων των Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένων και των Ανεξάρτητων Μελών της AVON. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε για τους σκοπούς της χρήσης του SITE ΤΗΣ AVON είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και ότι θα τις ενημερώνετε στο μέτρο που αυτό απαιτείται, προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να παραμένουν αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON, ΤΟ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.

3. Εγγραφή – Όνομα Χρήστη και Κωδικός Εισόδου
Ενδέχεται να χρειαστεί να εγγραφείτε ως χρήστης, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες ενότητες ή λειτουργίες του SITE ΤΗΣ AVON, όπως για παράδειγμα, για να κάνετε Καταχωρήσεις (όπως αυτές περιγράφονται στην Ενότητα 5 κατωτέρω). Για τους σκοπούς της εγγραφής σας απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή διεύθυνση email που ανήκει ή χρησιμοποιείται ήδη από τρίτο, που μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι αποτελεί απατηλή χρήση της ταυτότητας τρίτου προσώπου, που παραβιάζει δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που έχει χαρακτήρα προσβλητικό ή που απορρίπτουμε για οποιονδήποτε λόγο κατά την κρίση μας. Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας στο SITE ΤΗΣ AVON και συμφωνείτε να μην τον μεταβιβάσετε σε τρίτους. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο SITE ΤΗΣ AVON με το όνομα χρήστη που σας έχει αποδοθεί. Υποχρεούστε να ειδοποιήσετε αμέσως την AVON για οποιοδήποτε περισταττικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας και να διασφαλίζετε ότι αποσυνδέεστε («ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ – LOG OFF») από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή σας με τις ανωτέρω υποχρεώσεις. Εάν είστε Εργαζόμενος της AVON ή είστε ήδη Ανεξάρτητο Μέλος της AVON, αποδέχεστε ότι η AVON μπορεί να σας ταυτοποιήσει (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα κάποιο badge ή κάποιο άλλο μέσο ταυτοποίησης) κατά τη χρήση του SITE ΤΗΣ AVON. Εάν δεν επιθυμείτε να ταυτοποιηθείτε κατά τα ανωτέρω, τότε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το SITE ΤΗΣ AVON.

4. Κανόνες Συμπεριφοράς των Χρηστών
Κατά τη χρήση του SITE ΤΗΣ AVON συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και να σέβεστε τα δικαιώματα και την προσωπικότητα τρίτων προσώπων. Επίσης, η χρήση του SITE ΤΗΣ AVON προϋποθέτει τη συμμόρφωσή σας με τους κανόνες που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 4 και η μη συμμόρφωσή σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της πρόσβασής σας SITE ΤΗΣ AVON σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 18 κατωτέρω.
Αποδέχεστε να μην προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες:
- Να αναρτάτε, να διαβιβάζετε ή να καθιστάται διαθέσιμα με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του SITE ΤΗΣ AVON:
α. Πληροφορίες ή υλικό που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ή η ανάρτηση, διαβίβαση ή χρήση τους έχει ή ενδέχεται να έχει χαρακτήρα: (α) προσβλητικό, επιθετικό, υποτιμητικό ή περιεχόμενο μίσους, (β) δυσφημιστικό ή συκοφαντικό, (γ) παραπλανητικό ή άδικο, (δ) απρεπές, πορνογραφικό ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο μη επιτρεπόμενο ή (ε) προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, δικαιωμάτων δημοσίευσης ή προσωπικών δεδομένων ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, χωρίς ειδική έγγραφη άδεια για χρήση από τον δικαιούχο.
β. Υλικό η χρήση του οποίου θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα πινικής ή αστικής ευθύνης, που ενθαρρύνει συμπεριφορές που αποτελούν ποινικά αδικήματα, που προωθεί το τζόγο ή που ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες σχετικές με παράνομες ενέργειες ή ενέργειες όπως το “hacking,” το “cracking,” ή το “phreaking".
γ. Τυχόν ιοί ή άλλα στοιχεία (worm, Trojan horse, Easter egg, time bomb, malware, spyware), ή άλλος κώδικας προγραμματισμού, αρχείο ή πρόγραμμα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή επεμβαίνει σε συστήματα ή αρχεία ή έχει σχεδιασθεί προκειμένου να προκαλέσει ζημία, να παραβιάσει, να απενεργοποιήσει, να επέμβει ή να διακόψει τη λειτουργία ή την παρακολούθηση της χρήσης υλικού, λογισμικού ή εξοπλισμού εν γένει.
δ. Τυχόν μη ζητηθέντα ή μη επιτρεπόμενα διαφημιστικά μηνύματα, υλικό προώθησης, «ανεπιθύμητα emails» (junk, spam, chain letter) ή σχήματα πυραμίδας ή διαφημίσεις επενδυτικών ευκαιριών ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από την AVON.
ε. Τυχόν μη ζητηθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την AVON που αποστέλλονται σε αποδέκτες χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεσή τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τυχόν κανόνες ή κανονισμούς.
στ. Προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την προηγούμενη νόμιμη συγκατάθεσή τους.
ζ. Υλικό, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με κάποια εταιρία χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια για δημοσιοποίηση.
- Χρήση του SITE ΤΗΣ AVON για οποιοδήποτε παραπλανητικό ή μη νόμιμο σκοπό.
- Να χρησιμοποιείτε τυχόν λειτουργίες αποστολής προσκλήσεων που διαθέτει το SITE ΤΗΣ AVON προκειμένου να προσκαλέσετε τρίτους να επισκεφθούν το SITE ΤΗΣ AVON χωρίς να γνωρίζετε τον αποδέκτη της πρόσκλησης και χωρίς να γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι συμφωνεί να λάβει τη σχετική πρόσκληση.
- Να χρησιμοποιείτε το SITE ΤΗΣ AVON με σκοπό να δυσφημίσετε, να καταχραστείτε, να παρενοχλήσετε, να παρακολουθήσετε ή να απειλήσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παραβιάσετε δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των δικαιωμάτων τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, ή με σκοπό να συγκεντρώσετε με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του SITE ΤΗΣ AVON.
- Να σφετερίζεσθε την ταυτότητα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, υπαλλήλων, προστηθέντων ή άλλων εκπροσώπων της AVON, με τρόπους όπως (α) ψευδής δήλωση ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο παραπλανητική παρουσίαση της σχέσης που σας συνδέει με κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τη χρήση του SITE ΤΗΣ AVON ή (β) δήλωση ή παρουσίαση με τρόπο που υπονοεί ότι η AVON εγκρίνει ή συμφωνεί με τις δηλώσεις σας.
- Να εμπλέκεστε ή να διακόπτετε τη λειτουργία του SITE ΤΗΣ AVON ή των εξυπηρετητών (servers) ή των δικτύων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του SITE ΤΗΣ AVON ή να παραβιάζετε τυχόν απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων αυτών.
- Να απαγορεύετε ή να αποκλείετε οποιονδήποτε άλλο από τη χρήση του SITE ΤΗΣ AVON με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ενεργειών όπως το hacking ή η επέμβαση σε μέρος του SITE ΤΗΣ AVON).
- Να χρησιμοποιείτε το SITE ΤΗΣ AVON προκειμένου (α) να διαφημίσετε ή να προσφέρετε ή να αγοράσετε αγαθά ή υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς ή να προωθήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άλλες υπηρεσίες, επιχειρήσεις ή ευκαιρίες, ή (β) να παροτρύνετε τους χρήστες του SITE ΤΗΣ AVON να επισκεφθούν, να εγγραφούν ως Μέλη, ή να εγγραφούν εν γένει σε οποιαδήποτε άλλη online εμπορική υπηρεσία ή οργανισμό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της AVON, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ως Ανεξάρτητο Μέλος της AVON έχετε λάβει με άλλο τρόπο από την AVON σχετική άδεια ή καθοδήγηση προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το SITE ΤΗΣ AVON για τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης Προσωπικού Online Καταστήματος AVON.
- Nα αναπαράγετε, αντιγράφετε, να πωλείτε ή να μεταπωλείτε, να παρέχετε συνδέσμους σύνδεσης ή να εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε μέρος του SITE ΤΗΣ AVON με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ως Ανεξάρτητο Μέλος της AVON έχετε λάβει με άλλο τρόπο από την AVON σχετική άδεια ή καθοδήγηση προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το SITE ΤΗΣ AVON για τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης Προσωπικού Online Καταστήματος AVON.
- Να τροποποιείτε, να προσαρμόζετε, να μεταφράζετε, να αποκωδικοποιείτε, να προβαίνετε σε αντίστροφο τεχνικό σχεδιασµό, να αποδομείτε οποιοδήποτε επιμέρους τμήμα του SITE ΤΗΣ AVON, εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Να αφαιρείτε τυχόν εμπορικά σήματα ή δηλώσεις περί προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων από το SITE ΤΗΣ AVON ή από υλικό που προέρχεται από το SITE ΤΗΣ AVON.
- Να δημιουργείτε αντίγραφα ή ουσιωδώς όμοιες σελίδες με το SITE ΤΗΣ AVON.
- Να δημιουργείτε βάσεις δεδομένων μεταφορτώνοντας και αποθηκεύοντας περιεχόμενο του SITE ΤΗΣ AVON.
- Να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέσο (robot, spider) ή εφαρμογή έρευνας/απόκτησης υλικού ή άλλο χειροκίνητο ή αυτοματοποιημένο μέσο ή συσκευή προκειμένου να αποκτήσετε, να κατηγοριοποιήσετε, να κάνετε “scrape” ή “data mining” ή να συλλέξετε ή να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό ή να παρακάμψετε τη δομή ή την εμφάνιση του SITE ΤΗΣ AVON χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑVON.
- Nα τοποθετείτε widgets που παρέχονται από την AVON ή Τρίτα Μέρη κατά παράβαση των πολιτικών του SITE ΤΗΣ AVON ή των ιστοσελίδων των Τρίτων αυτών Μερών.
Επίσης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι εσείς (και όχι η AVON) έχετε την πλήρη ευθύνη ως προς την διατήρηση όλων των απαιτούμενων συνδέσεων τηλεπικοινωνίας, του εξοπλισμού Η/Υ και των σχετικών υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το SITE ΤΗΣ AVON, καθώς και για την κάλυψη του σχετικού κόστους.

5. Καταχωρήσεις
α. Γενικά: Το SITE ΤΗΣ AVON ενδέχεται να περιλαμβάνει τμήματα στα οποία έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε υλικό και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, μουσικής, video, οπτικο-ακουστικών έργων, δεδομένων, αρχείων, συνδέσμοων και άλλου υλικού (στο εξής αποκαλούμενων χωριστά το καθένα ως «Καταχώρηση»). Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας διευκρινίζουμε ότι διατηρείτε την κυριότητα των Καταχωρήσεων που αναρτάτε, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των όρων περί παραχώρησης άδειας χρήσης της Ενότητας 5(β) κατωτέρω). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε ή να εισαγάγετε στις Καταχωρήσεις σας περιεχόμενο ή υλικό που ανήκει στην AVON και στις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ή στους δικαιοπαρόχους ή τους προμηθευτές τους (συνοπτικά «Υλικό της AVON»), εκτός εάν έχετε λάβει σχετική ειδική έγγραφη άδεια από την AVON να χρησιμοποιήσετε ή να ενσωματώσετε στις Καταχωρήσεις το Υλικό της AVON. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας διευκρινίζουμε ότι η AVON, οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ή οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές τους διατηρούν την κυριότητα του ως άνω Υλικού της AVON.
β. Παραχώρηση άδειας χρήσης: Για κάθε Καταχώρηση που αναρτάτε, παρέχετε στην AVON και τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια, άνευ ανταλλάγματος, μη αποκλειστική, ανέκκλητη, δυνάμενη να μεταβιβασθεί ή να παραχωρηθεί περαιτέρω σε τρίτους, άδεια χρήσης των Καταχωρήσεων για αόριστο χρόνο, χωρίς καμία αξίωση για αντάλλαγμα για εσάς ή για τρίτους. Με την άδεια αυτή η AVON μπορεί να: (i) αναπαράγει, διανέμει, διαβιβάζει, προβάλλει (δημοσίως ή με άλλο τρόπο), διαθέτει στο κοινό, προσαρμόζει, τροποποιεί, επεξεργάζεται, μεταφράζει, πωλεί, προσφέρει προς πώληση, εισάγει και να χρησιμοποιεί ή να εκμεταλλέυεται με οποιονδήποτε τρόπο (ή να ασκεί τα ανωτέρω δικαιώματα μέσω τρίτων σε περισσότερα επίπεδα) τις Καταχωρήσεις, σας, τυχόν ιδέες που τις συνοδέυουν ή ενσωματώνονται ή συνδέονται με αυτές, καθώς και τυχόν υλικό που ενσωματώνεται ή απορρέει από τις Καταχωρήσεις αυτές, σε οποιαδήποτε μορφή και μέσο είναι γνωστά σήμερα ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, (ii) δημιουργεί παράγωγα δημιουργικά έργα (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της Καταχώρησης σε οποιοδήποτε άλλο έργο ή υλικό, ή στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της AVON, των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων ή τρίτων μερών που υποδεικνύει η ΑVON), (iii) να ασκεί όλα τα σχετικά με τα εμπορικά σήματα δικαιώματα, τυχόν δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα επί των Καταχωρήσεων, (iv) να χρησιμοποιεί το όνομα, τη φωτογραφία σας, το προφιλ σας, τη φωνή και τυχόν πληροφορίες του βιογραφικού σας με τη μορφή ενημερώσεων και για σκοπούς πωλήσεων ή προώθησης, είτε σχετίζονται είτε όχι με τις Καταχωρήσεις σας και (v) να χρησιμοποεί τις Καταχωρήσεις σας (συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων και των παράγωγων δημιουργικών έργων που συνδέονται με αυτές) για εμπορικούς σκοπούς. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΡΤΑΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ AVON.
γ. Αποποίηση ευθύνης: Ενδέχεται οι επισκέπτες του SITE ΤΗΣ AVON να αναρτούν πληροφορίες ή υλικό που περιέχει λάθη ή είναι παραπλανητικό ή παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης. Η AVON, οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της AVON και αντίστοιχα τα διευθυντικά τους στελέχη, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι, οι δικαιοπάροχοι και οι προμηθευτές τους, δεν εγκρίνουμε και δεν ευθυνόμαστε για τις πληροφορίες και το υλικό που αναρτώνται στο SITE ΤΗΣ AVON ούτε για τη χρήση ή την αξιοποιστία των πληροφοριών και του υλικού αυτού από εσάς. Όλες οι Καταχωρήσεις είναι μη εμπιστευτικές και μπορούμε (i) να τις γνωστοποιούμε δημοσίως και (ii) να τις χρησιμοποιούμε χωρίς (A) καμία υποχρέωση περί τήρησης εμπιστευτικότητας ή (B) καμία υποχρέωση αναφοράς σε εσάς ή σε τρίτους. Διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε όρια στον αριθμό και στο μέγεθος των Καταχωρήσεων που αναρτώνται στο SITE ΤΗΣ AVON ή ως προς τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο για Καταχωρήσεις οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση μας.
δ. Αποδοχή: Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν δικαιούστε κανενός είδους αποζημίωση για τη χρήση και εκμετάλλευση των Καταχωρήσεών σας από την AVON, τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ή τυχόν τρίτα μέρη σε σχέση με τά δικαιώματα που παραχωρήσατε για τις Καταχωρήσεις με την παρούσα άδεια χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ε. Δηλώσεις και Εγγυήσεις: Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε κάθε νόμιμο δικαίωμα να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση, (ii) σας ανήκουν απολύτως, ή σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να εκμεταλλευθείτε καθοιονδήποτε τρόπο, όλα τα δικαιώματα που αφορούν τις Καταχωρήσεις σας, καθώς και το δικαίωμα να παραχωρείτε σε τρίτους τα δικαιώματα αυτά, και όσον αφορά τυχόν υλικό τρίτων που εμφανίζεται ή ενσωματώνεται στις Καταχωρήσεις σας, δηλώνετε ότι έχετε λάβει ειδική έγγραφη άδεια από όλους τους δικαιούχους, ώστε να είστε σε θέση να παραχωρήσετε τα δικαιώματα και την άδεια χρήσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (iii) οι Καταχωρήσεις σας και η περαιτέρω χρήση τους από την AVON, τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ή τρίτους που υποδεικνύει κάθε φορά η AVON, καθώς και από τους χρήστες του SITE ΤΗΣ AVON, δεν παραβιάζουν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικού απορρήτου ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, (iv) οι Καταχωρήσεις σας δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, (v) κατά τη δημιουργία και ανάρτηση των Καταχωρήσεων, (A) συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Κανόνων Συμπεριφοράς των Χρηστών της Ενότητας 4 ανωτέρω), και τους κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά και (B) δεν παραβιάζετε κανενός είδους συμφωνία ή δέσμευση (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διαφόρων συμφωνιών με τρίτους) και (vi) έχετε λάβει γραπτή ειδική άδεια ή συναίνεση προς δημοσίευση από οποιοδήποτε πρόσωπο εμφανίζεται στις Καταχωρήσεις που αναρτάτε, προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή τη φωτογραφία των προσώπων αυτών και να εκμεταλλευθείτε τις Καταχωρήσεις αυτές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ή σε περίπτωση που τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις Καταχωρήσεις σας είναι ανήλικα, δηλώνετε ότι έχετε λάβει γραπτή ειδική άδεια ή συναίνεση προς δημοσίευση από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους και από οποιονδήποτε άλλο απαιτείατι σχετική άδεια ή συναίνεση προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το υλικό που αφορά τα ως άνω πρόσωπα.
στ. Παραίτηση - Περαιτέρω Εγγυήσεις: Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείστε από τώρα και για πάντα από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας, εναντίον των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, των διευθυντικών στελεχών, των υπαλλήλων, των προστηθέντων, των εκπροσώπων μας, των δικαιοπαρόχων ή των προμηθευτών μας, και δεσμεύεστε να μην κινήστε κανενός είδους διαδικασίες, αιτήματα, αγωγές σχετικά με τυχόν ζημίες, απώλεια κερδών, συμβιβασμούς ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εύλογων νομικών εξόδων) που σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με τη Σύμβαση και/ή τη χρήση των Καταχωρήσεων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Επίσης, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμά σας απορρέει από το ηθκό δικαίωμα του δημιουργού ή από σχετικά δικαιώματα (και δηλώνετε ότι έχετε λάβει ειδική άδεια ή συναίνεση από τρίτους σχετικά με τις Καταχωρήσεις που αναρτάτε). Οποτεδήποτε κατόπιν σχετικού αιτήματός μας, οφείλετε: (i) να μεριμνήσετε ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι AVON και οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με τη Σύμβαση και να τους παραχωρηθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης και (ii) να υπογράψετε χειρόγραφα την παρούσα Σύμβαση.
ζ. Δεν υποχρεούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Καταχωρήσεις: Αποφασίζουμε κατά την απόλυτη κρίση μας εάν θα ασκήσουμε ή όχι οποιοδήποτε από τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, και δεν υπέχουμε καμία υποχρέωση να (i) χρησιμοποιήσουμε ή να αξιοποιήσουμε τις Καταχωρήσεις ή (ii) να ενσωματώσουμε οποιαδήποτε από τις Καταχωρίσεις στο SITE ΤΗΣ AVON ή σε άλλες υπηρεσίες ή υλικό.

6. Μη ζητηθείσες προτάσεις
Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων όρων της Σύμβασης, η AVON και οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις δεν αποδέχονται ούτε προσκαλούν για υποβολή ούτε λαμβάνουν υπόψιν μη ζητηθείσες προτάσεις ή σχόλια («Μη ζητηθείσες προτάσεις»), είτε σχετίζονται είτε όχι με το SITE ΤΗΣ AVON ή τα προϊόντα της. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (α) τυχόν μη ζητηθείσες προτάσεις δεν είναι εμπιστευτικές και η AVON και οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της δεν υπέχουν καμία σχετική υποχρέωση εμπιστευτικότητας και (β) στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τυχόν μη ζητηθείσες προτάσεις καθίστανται ιδιοτησία της AVON και των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων. Δεν υπέχουμε καμία υποχρέωση σχετικά με τις μη ζητηθείσες προτάσεις και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε χωρίς αντάλλαγμα για οποιοδήποτε σκοπό κατά την κρίση μας.

7. Παρακολούθηση, αναφορά αμφισβητούμενου υλικού
Μπορούμε, χωρίς, όμως να έχουμε καμία σχετική υποχρέωση: (α) να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε ή να τροποποιούμε τις Καταχωρήσεις πριν ή αφότου εμφανισθούν στο SITE ΤΗΣ AVON, (β) επαληθεύουμε ότι πράγματι έχετε λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τις ανωτέρω δηλώσεις σας, και/ή (γ) να αρνηθούμε, να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε κάποια Καταχώρηση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία κατά την κρίση μας δεν έχετε λάβει τις ως άνω άδειες σύμφωνα με τις δηλώσεις σας). Συμφωνείτε να συνεργασθείτε μαςί μας για την επαλήθευση των ανωτέρω. Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τις Καταχωρήσεις και ό,τι σχετίζεται με αυτές σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψή σας οποιοδήποτε παράνομο, δυσφημιστικό, προσβλητικό ή αμφισβητούμενο υλικό (εκτός από το υλικό που παραβιάζει δικαιώματα διανοητιικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την Ενότητα 19 κατωτέρω), παρακαλουμε να μας ειδοποιήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας περιγράφοντας το εν λόγω υλικό και αποστέλλοντας σχετικούς συνδέσμους (URLs).

8. Tα δικαιώματα της AVON
To SITE ΤΗΣ AVON, oι πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό (συμπεριλαμβανομένου του Υλικού της AVON), ανήκουν στην AVON, τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και/ή στους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές μας και οι πληροφορίες και το υλικό. Οι ως άνω πληροφορίες και το υλικό προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων, διακιώματα ευρεσιτεχνίας και/ή άλλα δικαιώματα και σχετικούς νόμους. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχετε λάβει σχετική προηγούμενη άδεια από εμάς, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, τροποποιήσετε, μισθώσετε, δανείσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγο δημιουργικό υλικό με βάση μέρος ή ολόκληρο SITE ΤΗΣ AVON, τις πληροφορίες ή το υλικό (συμπεριλαμβανομένου του Υλικού της AVON) που διατίθενται στο SITE.
Oι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα που διακρίνουν τις υπηρεσίες μας και εμφανίζονται στο SITE ΤΗΣ AVON, ανήκουν στην AVON, τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και/ή στους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του σήματος «AVON». Εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο SITE και δεν ανήκουν σε εμάς, αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τους διακριτικούς τίτλους, τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα που διακρίνουν τις υπηρεσίες μας, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι δικά μας, ή με τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση. Κανέναν τμήμα των παρόντων όρων ή του SITE ΤΗΣ AVON δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των ως άνω σημάτων, διακριτικών τίτλων κτλ χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ AVON ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΧΕΤΕ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

9. Διαγωνισμοί, κληρώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες
Διαγωνισμοί, κληρώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες («Προωθητικές Ενέργειες») ενδέχεται να υπόκεινται σε ειδικότερους κανόνες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση. Συμμετέχοντας σε τέτοιες ενέργειες, αποδέχεστε τους όρους αυτούς, οι οποίοι ενδέχεται να διαφέρουν από τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των όρων της Προωθητικής Ενέργειας και των όρων χρήσης του SITE ΤΗΣ AVON, υπερισχύουν οι όρoι της Προωθητικής Ενέργειας.

10. Παραγγελίες Προϊόντων μέσω Ανεξάρτητων Μελών AVON
Αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες της AVON απευθείας από την AVON στέλνοντας τις παραγγελίες σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Ανεξάρτητου Μέλους AVON που σας εξυπηρετεί. Για να παραγγείλετε προϊόντα μέσω του SITE ΤΗΣ AVON, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας και τις προτιμήσεις σας, προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη. Μπορείτε να επιλέξετε ένα Ανεξάρτητο Μέλος της AVON, στον οποίο θα αποστέλλετε τις παραγγελίες σας μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος.
Προκειμένου η αποστολή παραγγελιών να καταστεί πιο φιλική για τους χρήστες, έχουμε αναπτύξει μία διαδικασία «αυτόματης σύνδεσης με Μέλος». Εάν είστε νέος πελάτης και δεν είστε ήδη συνδεδεμένος με κάποιο Μέολς, θα σας υποδείξουμε αρχικά ορισμένα Μέλη AVON. Τα προτεινόμενα αυτά Μέλη ορίζονται με βάση έναν αλγόριθμο και λαμβάνοντας υπόψιν διάφορα αντικειμενικά κριτήρια, όπως η απόσταση από τη διεύθυνση παράδοσης, οι βαθμολογίες από τους πελάτες και ο βαθμός της δραστηριότητας των Μελών.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από τη λίστα των προτεινόμενων Μελών. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχθείτε τα προτεινόμενα Μέλη και είστε απολύτως ελεύθεροι να επιλέξετε το Μέλος που προτιμάτε μέσω του SITE ΤΗΣ AVON οποτεδήποτε κάνοντας απλώς click για να επιλέξετε από τη λίστα το Μέλος που προτιμάτε στην περιοχή σας. Επίσης, εάν γνωρίζετε ήδη το όνομα του Μέλους, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το όνομά του από το SITE ΤΗΣ AVON.
Θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails με τα οποία θα σας επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώνουμε ότι έχει προωθηθεί σε Ανεξάρτητο Μέλος AVON. Τα emails αυτά δεν αποτελούν επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας σας, καθόσον η αποδοχή της παραγγελίας σας είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Μέλους. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω του SITE ΤΗΣ AVON υπόκειται στους παρόντες όρους και στους Όρους της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της AVON. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες σας. H διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι κατ’ εκτίμηση και θα πρέπει να σας την επιβεβαιώσει το Ανεξάρτητο Μέλος.

11. Σε ποιους απευθυνόμαστε
Η AVON COSMETICS (GREECE) Ε.Π.Ε. διαχειρίζεται και ελέγχει το SITE ΤΗΣ AVON, η λειτουργία του οποίου υπόκειται μόνο στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε νομοθεσία άλλων κρατών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό που διατίθεται μέσω του SITE ΤΗΣ AVON παρουσιάζεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα από την AVON COSMETICS (GREECE) Ε.Π.Ε. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η AVON δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ή εγγύηση ως προς την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα του SITE ΤΗΣ AVON, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της AVON για χρήση σε άλλες χώρες. Οι χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στο SITE ΤΗΣ AVON από άλλες χώρες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και με δικό τους κίνδυνο και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του SITE ΤΗΣ AVON. Ενδέχεται να περιορίσουμε την διαθεσιμότητα του SITE ΤΗΣ AVON, εν όλω ή εν μέρει, για πρόσωπα, γεωγραφικές περιοχές ή δικαιοδοσίες που θα επιλέξουμε οποτεδήποτε στο μέλλον κατά την κρίση μας.

12. Εφαρμογές Τρίτων Μερών
Το SITE ΤΗΣ AVON ενδέχεται να παρουσιάζει χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας ή να περιλαμβάνει λογισμικό εφαρμογών ή υπηρεσιών τρίτων (ή συνδέσμους που οδηγούν σε τέτοιες εφαρμογές), τις οποίες έχουν δημιουργήσει τρίτοι πάροχοι (συνοπτικά «Εφαρμογές Τρίτων Μερών»). Δεν ασκούμε κανενός είδους έλεγχο στις Εφαρμογές Τρίτων Μερών και, ως εκ τούτου, αποδέχεστε ότι ούτε η AVON ούτε οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ούτε τα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι ή προστηθέντες της, οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές της ευθύνονται για τις Εφαρμογές Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απόδοσης, της ακρίβειας, της εγκυρότητας, της ποιότητας, της νομιμότητας, της χρησιμότητας ή της ασφάλειάς τους, ούτε για τα σχετιζόμενα με αυτές δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν υπέχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Εφαρμογές αυτές και ενδέχεται να τις καταργήσουμε οποτεδήποτε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε αυτές μέσω του SITE ΤΗΣ AVON. Η διαθεσιμότητα των Εφαρμογών αυτών μέσω του SITE ΤΗΣ AVON σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί ότι εγκρίνουμε ή διατηρούμε οποιουδήποτε είδους σύνδεση με τους παρόχους των Εφαρμογών. Περαιτέρω, η χρήση των Εφαρμογών υπόκειται σε πρόσθετους όρους που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση ή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για παράδειγμα σε όρους που θέτουν οι πάροχοι των Εφαρμογών). Η παρούσα Σύμβαση δεν δημιουργεί καμία έννομη σχέση μεταξύ χρηστών και παρόχων των Εφαρμογών αυτών και σε καμία περίπτωση η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δέσμευση ή εγγύηση της AVON, των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων ή των διευθυντικών στελεχών, των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, των προστηθέντων, των δικαιοπαρόχων ή των προμηθευτών τους αναφορικά με τις Εφαρμογές Τρίτων Μερών.

13. Περιεχόμενο Τρίτων Μερών
Το SITE ΤΗΣ AVON ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες που επιτρέπουν μέσω του συστήματος ή του δικτύου μέρος του οποίου είναι το SITE ΤΗΣ AVON, την ανακατεύθυνση και την διαβίβαση, καθώς και την οnline πρόσβαση σε ορισμένες ψηφιακές επικοινωνίες και σε περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο από τρίτα μέρη («Περιεχόμενο Τρίτων Μερών»). Χρησιμοποιώντας αυτές τις λειτουργίες του SITE ΤΗΣ AVON αποδέχεστε ότι μας καλείτε να αποκτήσουμε πρόσβαση και να σας διαβιβάσουμε Περιεχόμενο Τρίτων Μερών που σχετίζεται με τις ως άνω λειτουργίες. Δεν ασκούμε κανενός είδους έλεγχο στο Περιεχόμενο Τρίτων Μερών και, ως εκ τούτου, αποδέχεστε ότι ούτε η AVON ούτε οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ούτε τα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι ή προστηθέντες της, οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές της ευθύνονται για το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απόδοσης, της ακρίβειας, της εγκυρότητας, της ποιότητας, της νομιμότητας, της χρησιμότητας ή της ασφάλειάς τους, ούτε για τα σχετιζόμενα με αυτό δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν υπέχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών και ενδέχεται να τις καταργήσουμε οποτεδήποτε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε αυτό μέσω του SITE ΤΗΣ AVON. Η διαθεσιμότητα του Περιεχομένου αυτού μέσω του SITE ΤΗΣ AVON σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί ότι εγκρίνουμε ή διατηρούμε οποιουδήποτε είδους σύνδεση με τους παρόχους του Περιεχομένου αυτού. Περαιτέρω, η χρήση του Περιεχομένου Τρίτων υπόκειται σε πρόσθετους όρους που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση ή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για παράδειγμα σε όρους που θέτουν οι πάροχοι του Περιεχομένου). Η παρούσα Σύμβαση δεν δημιουργεί καμία έννομη σχέση μεταξύ χρηστών και παρόχων του Περιεχομένου αυτού και σε καμία περίπτωση η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δέσμευση ή εγγύηση της AVON, των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων ή των διευθυντικών στελεχών, των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, των προστηθέντων, των δικαιοπαρόχων ή των προμηθευτών τους αναφορικά με το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών.

14. Σύνδεσμοι από ή προς άλλα Sites
Το SITE ΤΗΣ AVON μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή feeds από άλλες ιστοσελίδες και online πηγές. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο SITE ΤΗΣ AVON, η AVON δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με τους διαχειριστές ιστοτόπων ή άλλων πηγών τρίτων μερών που διασυνδέονατι με το SITE ΤΗΣ AVON. Η AVON αποκλείει ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες ή στις πηγές που διαχειρίζονται τρίτοι και συνδέονατι μέσω συνδέσμου (link) με το SITE ΤΗΣ AVON. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ικανοποιηθείτε από οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζετε από ιστοσελίδα τρίτου μέρους με την οποία διασυνδέεται το SITE ΤΗΣ AVON, αφού αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων μερών ανήκουν σε ανεξάρτητα Μέλη ή άλλα τρίτα μέρη, που έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους. Η AVON δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας μέσω ιστοσελίδων τρίτων μερών, ούτε λαμβάνει κανένα μέτρο για την επιβεβαίωση της ακρίβειας ή αξιοπιστίας οιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες τέτοιων τρίτων μερών. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ασφάλεια οιωνδήποτε πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών πληροφοριών) που τυχόν σας ζητηθούν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ‘Η ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΤΟ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Η AVON έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της να αποκλείσει συνδέσμους προς το SITE ΤΗΣ AVON λαμβάνοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα και χωρίς σχετική προειδοποίηση των χρηστών.

15. Αποκλεισμός ευθύνης
ΤΟ SITE ΤΗΣ AVON, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AVON, ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 13), ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η AVON, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΝΟΜΩΝ. Η AVON ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ ΤΟ SITE ΤΗΣ AVON, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AVON, ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 13), ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΡΙΒΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΠΛΗΡΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΑΘΗ, Ή ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΘΕΙΤΕ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ AVON, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AVON, ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 13), ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON, ΤΟ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η AVON ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΗ (A) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AVON Ή ΑΛΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, (B) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ H XΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ, (Γ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΩΝ, Ή (Δ) ΟΤΙ ΤΟ SITE ΤΗΣ AVON Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ Ή ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ SITE ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΌ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Η ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να μην επιτρέπει τον περιορισμό ή αποκλεισμό ορισμένων σιωπηρών δεσμεύσεων και εγγυήσεων. Αποκλειστικά στο βαθμό που κάτι τέτοιο ισχύει σύμφωνα με το νόμο, τότε ορισμένοι από τους ανωτέρω περιορισμούς ή αποκλεισμούς δεν θα ισχύουν για εσάς και ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα εκ του νόμου.
Το SITE ΤΗΣ AVON ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες, λάθη και υλικό που παραβιάζει ή έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα Σύμβαση. Επίσης, τρίτοι ενδέχεται να προβαίνουν σε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο SITE ΤΗΣ AVON. Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψή σας τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε της φόρμας επικοινωνίας περιγράφοντας το εν λόγω υλικό και αποστέλλοντας σχετικούς συνδέσμους (URLs).

16. Περιορισμός της ευθύνης
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η AVON, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΖΗΜΙΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE TΗΣ AVON, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΆΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, Η AVON ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ‘Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE ΑΠΟ ΕΣΑΣ.
Η AVON ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ) Ή ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ Η AVON ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΟΡΓΝΑΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Η AVON ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟ, ΑΠΡΕΠΕΣ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AVON) Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ AVON ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ) ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ AVON.
H ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή των περιορισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Αποκλειστικά στο βαθμό που κάτι τέτοιο ισχύει σύμφωνα με το νόμο, τότε ορισμένοι από τους ανωτέρω περιορισμούς ή αποκλεισμούς δεν θα ισχύουν για εσάς και ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα εκ του νόμου.

17. Aποζημίωση
Εκτός εάν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο, αποδέχεστε να υποστηρίζετε, να αποζημιώνετε και να αποφεύγετε την πρόκληση βλάβης στην AVON, τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους, τους προστηθέντες, τους εκπροσώπους, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές της σχετικά με οποιαδήποτε διεκδίκηση, αξίωση ή αγωγή («Διεκδικήσεις») σχετίζονται ή συνδέονται με τα ακόλουθα: (α) τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τις ενέργειές σας αναφορικά με το SITE ΤΗΣ AVON, (β) τυχόν πραβιάσεις της παρούσας Σύμβασης ή άλλων όρων ή πολιτικών της AVON, (γ) Καταχωρήσεις ή άλλο υλικό που αναρτάτε στο SITE ΤΗΣ AVON (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν αξιώσεων σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων λόγω της ανάρτησης του υλικού αυτού) ή (ε) την παραβίαση εκ μέρους σας τυχόν δικαιομάτων των επισκεπτών, των χρηστών ή των πελατών του SITE ΤΗΣ AVON ή άλλων τρίτων μερών και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την AVON, τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους, τους προστηθέντες, τους εκπροσώπους, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές τους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους για τυχόν ζημίες, απλώλειες, έξοδα, δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες, πρόστιμα και άλλα έξοδα που ενδέχεται να υποστούν (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών και δικαστικών εξόδων) ως αποτέλεσμα των ως άνω Διεκδικήσεων.

18. Καταγγελία και εφαρμογή της Σύμβασης
Η παρούσα Σύμβαση ισχύει μέχρι την καταγγελία της. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η AVON, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων στις οποίες η AVON κρίνει ότι έχετε παραβιάσει ή έχετε ενεργήσει με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών της Ενότητας 4), με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων της AVON σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με την καταγγελία της Σύμβασης παύει αμέσως η πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON. Αποδέχεστε ότι η AVON μπορεί να αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON χωρίς προειδοποίηση και επίσης ότι η AVON μπορεί να απενεργοποιήσει αμέσως ή να καταργήσει το όνομα χρήστη και/ή των κωδικό πρόσβασής σας στο μπορεί να αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON, καθώς και να καταργήσει τυχόν πληροφορίες ή αρχεία συνδέονται με το λογαριασμό σας και/ή να αποκλείσει την πρόσβαση στα αρχεία αυτά. Συμφωνείτε ότι η AVON δεν ευθύνεται απέναντί σας ή έναντι τρίτων σε περίπτωση που αναστείλει, περιορίσει ή τερματίσει την πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON ή σε πληροφορίες ή αρχεία και δεν υπέχει καμία υποχρέωση να αποκαταστήσει την πρόσβαση ή να σας προωθήσει τις πληροφορίες ή τα αρχεία αυτά μετά την αναστολή ή την διακοπή της πρόσβασης. Η AVON διατηρεί το δικαίωμά της να λάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα ή απαραίτητα για την εφαρμογή της Σύμβασης και την επαλήθευση ή διακρίβωση της συμμόρφωσής σας με τη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν νομικών διαδικασιών σχετικά με τη χρήση του αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON και/ή τυχόν αξιώσεων τρίτων σχετικά με το ότι η χρήση του αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON από την πλευρά σας είναι παράνομη ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων). Οι Ενότητες 1, 5-8 και 11-22 της Σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη λήξη ή καταγγελία της Σύμβασης.

19. Αξιώσεις σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Εάν είστε δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή αντιπρόσωπος κάποιου δικαιούχου και πιστεύετε ότι το υλικό του αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στο SITE ΤΗΣ AVON παραβιάζει τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική έγγραφη Ειδοποίηση στην AVON, στην οποία θα περιλαμβάνετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• ιδιόχειρή ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του δικαιούχου;
• ταυτοποίηση του προστατευόμενου έργου που κρίνετε ότι προσβάλλεται ή, σε περίπτωση που πρόκειται για περισσότερα έργα, υποβάλλετε μία αντιπροσωπευτική λίστα των έργων αυτών
• ταυτοποίηση του υλικού που προσβάλλει τέτοια δικαιώματα και πρέπει να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί, καθώς και επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην AVON να εντοπίσει το (προς διευκόλυνση παρακαλούμε να ενσωματώσετε στην ειδοποίησή σας και το σχετικό σύνδεσμο);
• επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην AVON να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως για παράδειγμα, η διευθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση email σας,
• σχετική δήλωσή σας ότι ευλόγως πιστεύετε ότι η χρήση του εν λόγω υλικού δεν είναι αποδεκτή από τον δικαιούχο ή δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και
• δήλωσή σας ότι οι πληροφορίες που έχετε περιλάβει στην Ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι, επί ποινή ψευδορκίας, έχετε σχετική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο.
Συχνά είναι δύσκολος ο εντοπισμός παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η AVON ενδέχεται να σας ζητήσει ορισμένες πληροφορίες προτού απομακρύνει τυχόν παράνομο υλικό. Η AVON μπορεί επίσης να διαβιβάσει στο πρόσωπο που κατά την κρίση σας παραβιάζει τέτοια δικαιώματα, τη διεύθυνση email σας, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να απαντήσει στην αναφορά σας. Η AVON διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το SITE ΤΗΣ AVON τυχόν υλικό που αναφέρεται ότι παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κατόπιν σχετικής Ειδοποίησης κατά τα ανωτέρω. Οι Ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση avongreece@avon.com.

20. Δηλώσεις Πρόβλεψης (Forward-Looking Statements)
Ορισμένες δηλώσεις που εμφανίζονται στο SITE ΤΗΣ AVON και αφορούν την AVON, τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και/ή τη Διοίκησή τους και που δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία, είναι «Δηλώσεις Πρόβλεψης» (Forward-Looking Statements), σύμφωνα με τους ορισμούς του U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Οι Δηλώσεις αυτές βασίζονται στις τρέχουσες προβλέψεις της διοίκησης της εταιρίας και στις προσδοκίες της. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν τυχόν ρίσκα, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, το επίπεδο της δραστηριότητας, την απόδοση ή την επίτευξη στόχων της AVON, ώστε τελικά να υπάρξει απόκλιση σε σχέση με τα προβλεπόμενα στοιχεία άλλων Δηλώσεων και δεν μπορεί να υπάρξει καμία διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει τέτοια απόκλιση. Οι εν λόγω παράγοντες και κίνδυνοι περιγράφονται στην ετήσια αναφορά μας και στην τρέχουσα τριμηνιαία αναφορά που υποβάλλουμε στην U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες αναφορές μας μέσω του συστήματος SEC EDGAR στο www.sec.gov, ή στο site μας www.avoninvestor.com αμέσως μετά την υποβολή τους. Δεν υπέχουμε καμία ευθύνη ως προς την ενημε΄ρωση, διόρθωση ή συμπλήρωση των Δηλώσεων Πρόβλεψης ή άλλων δηλώσεων στο SITE ΤΗΣ AVON.

21. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία με εξαίρεση τους κανόνες σύγκρουσης. Τυχόν διαφορές ή αξιώσεις σχετικά με τη Σύμβαση ή τη χρήση του SITE ΤΗΣ AVON θα επιλύονται από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

22. Διάφορα
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης, θα εξακολουθούν να ισχύουν. Η παρούσα Σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργεί οποιουδήποτε είδους σχέση (εταιρία, κοινοπραξία, παροχή άδειας δικαιόχρησης – franchise-) μεταξύ των χρηστών και της AVON. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να παραχωρήσετε μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών σας από τη Σύμβαση σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Τυχόν τίτλοι, επικεφαλίδες ή ενότητες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση έχουν σκοπό να διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ορισμούς ή επεξηγήσεις. Η παρούσα Σύμβαση μαζί με τυχόν άλλες συμβάσεις ή δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω και ενσωματώνονται σε αυτήν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία σας με την AVON και, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, αντικαθιστά και καταργεί τυχόν προηγούμενες συμφωνίες για το ίδιο αντικείμενο. Κοινοποιήσεις θα γίνονται με την αποστολή σχετικής ειδοποίησης ηλεκτρονικά (ή με την αποστολή σχετικού συνδέσμου) στο SITE ΤΗΣ AVON, μέσω email, ή ταχυδρομικώς κατά την απολυτη κρίση της AVON. Αποδέχεστε ότι η παρούσα Σύμβαση, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική ειδοποίηση σε έντυπη μορφή αποτελούν αποδεκτά αποδειτικά μέσα ενώπιον Δικαστηριών, όπως κάθε άλλη εγγραφή σε εμπορικά βιβλία.


Avon Cosmetics ΕΠΕ
Λ. Κηφισίας 280, 152 32 - Χαλάνδρι
ΑΦΜ: 099823318, ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΜΠ 1370, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 004173501000
Τηλ: 210 66 05 500
Fax: 210 66 05 709
E-mail: avongreece@avon.com